Juridische mededeling

Hierna verwijst 'Volvo Cars' naar Volvo Car Corporation, naar een of meerdere entiteiten binnen de groep Volvo Car of naar de volledige groep Volvo Car, naargelang van toepassing is.

Geen garanties en dergelijke

Hoewel wij alles in het werk stellen om op deze website (de 'Site') nauwkeurige informatie te verstrekken, wordt deze 'as is' aangeboden. Volvo Cars kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade of andere schade ten gevolge van het gebruik van de Site of enige andere gekoppelde website, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van programma's of gegevens en dergelijke, ook al werd Volvo Cars uitdrukkelijk ingelicht over de kans op dergelijke schade.

Volvo Cars doet hierbij afstand van alle garanties en verklaringen omtrent de Site en enige andere website die u via de Site bezoekt. Links naar andere websites worden enkel ter informatie verstrekt en betekenen niet dat Volvo Cars enigszins aansprakelijk is voor de inhoud van die websites of hun inhoud onderschrijft. Bovendien moet u de nodige voorzorgen nemen en erover waken dat het toestel dat u gebruikt om de Site te bezoeken (evenals de gerelateerde software) vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke elementen.

Alle garanties en verklaringen op de Site omtrent producten of diensten van Volvo Cars die u koopt of gebruikt, zijn ondergeschikt aan de algemene voorwaarden in de overeenkomst die u ondertekent voor die producten of diensten.

De informatie op de Site kan technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. De informatie op de Site kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Verder behoudt Volvo Cars zich het recht voor om zijn producten en diensten te allen tijde te wijzigen, met inbegrip van hun prijs.

De informatie op de Site kan verwijzen naar producten en diensten van Volvo Cars die niet aangekondigd of beschikbaar zijn in uw land. Die verwijzingen houden niet in dat Volvo Cars de intentie heeft om die producten en diensten in uw land aan te kondigen of beschikbaar te stellen. Het is mogelijk dat voor bepaalde producten en diensten een toeslag wordt aangerekend en dat bepaalde informatie op de Site niet correct is, omdat de producten werden gewijzigd na de lancering of laatste actualisering van de Site. Neem contact op met uw Volvo Cars-dealer voor volledige details over de producten en services die beschikbaar zijn voor u. 

 

Ongevraagde ideeën en dergelijke

Volvo Cars krijgt graag input van zijn gemeenschap in de vorm van commentaar en feedback over de producten en diensten van Volvo Cars. Toch heeft Volvo Cars beslist om geen informatie (zoals ideeën, voorstellen, suggesties en commentaren) te aanvaarden of anderszins in overweging te nemen, tenzij Volvo Cars er uitdrukkelijk om heeft gevraagd. Met dat beleid willen we misverstanden of geschillen vermijden, aangezien Volvo Cars en zijn leveranciers voortdurend nieuwe producten, diensten, bedrijfsmodellen enzovoort ontwikkelen, die vergelijkbaar of identiek kunnen zijn aan de ideeën of informatie van anderen, ook al zijn ze er niet op geïnspireerd.

Als u ondanks het verzoek van Volvo Cars om dat niet te doen, toch informatie naar Volvo Cars stuurt, zoals een idee, voorstel, suggestie, opmerking enzovoort (samen de 'Suggestie' genoemd), gaat u akkoord met het volgende, ongeacht enig voorbehoud uwentwege in een begeleidend schrijven of dergelijke:

  • De Suggestie of delen ervan worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-geheim;
  • Volvo Cars heeft geen verplichtingen in verband met de Suggestie of delen ervan (contractuele of andere verplichtingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verplichting om de Suggestie te beoordelen, te beantwoorden of op een andere wijze te verwerken en/of geheim te houden);
  • Volvo Cars is niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaring van de Suggestie of delen ervan; en
  • Volvo Cars heeft het recht om de Suggestie of delen ervan onbeperkt te gebruiken voor om het even welk commercieel of ander doeleinde, zonder u daar op enige manier voor te belonen of te vergoeden.

 

Specifieke software beschikbaar op de website

Alle software die op de Site kan worden gedownload (de 'Software') is intellectuele eigendom van Volvo Cars en/of zijn licentiegevers.

Het gebruik van de Software valt onder de bepalingen van de eventuele licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij de Software wordt geleverd of er deel van uitmaakt ('Licentieovereenkomst'). Tenzij anders bepaald in de Licentieovereenkomst mag de Software alleen worden gedownload voor gebruik door eindgebruikers. Tenzij anders bepaald in de Licentieovereenkomst mag de Software enkel worden gebruikt voor het doeleinde waarvoor de Software beschikbaar wordt gesteld. Elke reproductie of herdistributie van de Software die indruist tegen de bepalingen van de Licentieovereenkomst is uitdrukkelijk verboden en kan burgerlijk of strafrechtelijk worden vervolgd.

De software is uitsluitend gewaarborgd volgens de bepalingen van de Licentieovereenkomst. Behoudens de garanties verstrekt in de Licentieovereenkomst ziet Volvo Cars hierbij af van alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de software, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-schending.